MENÜ

LOOKZ WEBHSOP

Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2017.01.01.

 

Megtisztelő, hogy vásárlása során a LookZ Webshop által kínált minőségi kiegészítők iránt fekteti le bizalmát!

 

(Adatvédelmi Irányelvek letölthető PDF formátumban)

Gombkötő Balázs, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Üzemeltető vagy Adatkezelő) az alábbiakban magyar nyelven tájékoztatja a www.lookz.hu weboldalra (továbbiakban: Webshop vagy Honlap), illetve annak aloldalaira látogatókat (továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogainak gyakorlási módjáról és lehetőségeiről.

 

A Webshop Üzemeltetőjének adatai:

Az üzemeltető neve: Gombkötő Balázs, egyéni vállalkozó

Az üzemeltető címe, illetve székhelye: 5540 Szarvas, Akácos utca 12.

Az üzemeltető elektronikus levelezési címe: info@lookz.hu

Az üzemeltető telefonszáma: +36-70/583-2150 (normál díjszabású)

Az üzemeltető vállalkozói nyilvántartási száma: 50630956

Az üzemeltető adószáma: 67705850-2-24

Az üzemeltető közösségi adószáma: HU67705850

Az üzemeltető statisztikai számjele: 67705850-4791-231-04

Az üzemeltető számlavezető pénzintézetének neve: K&H Bank

Az üzemeltető pénzforgalmi bankszámlaszáma: 10408131-50526748-81671002

Az üzemeltető nemzetközi számlaszáma (IBAN): HU60 1040 8131 5052 6748 8167 1002

 

A tárhely szolgáltató adatai:

Full Hosting – Toronyai Gábor e.v.
Székhely: 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 32.
Telefon: +36 70 610-00-52, +36 70 310-22-96
Email: info@fullhosting.hu
Web: www.fullhosting.hu

 

1. Bevezetés

Az Üzemeltető, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival és a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelései megfelelnek a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen szabályzat hatálya az Üzemeltető Honlapján (www.lookz.hu) és annak aloldalain történő adatkezelésre terjed ki. A szabályzat elérhető az alábbi oldalról: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek/. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jogszabályváltozásoknak, illetve a Webshop üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosítsa. Az Adatvédelmi Irányelvek módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: hírlevélben, belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Honlap használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Irányelvekben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) 20. § (1) bekezdése alapján az éritettet (jelen esetben a Felhasználót) az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell, hogy a Honlapon az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, mely kifejezett, egyedi hozzájárulását a Felhasználó a regisztrációja, illetve a vásárlása során adhatja meg. Az érintettet az adatkezelés megkezdése (vagyis a hozzájárulásának megadása) előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, a lehetséges adatkezelés köreiről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info. tv. 6. § (1) bekezdése alapján továbbá arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye;
b) az érintettek köre;
c) az adatgyűjtés célja;
d) az adatkezelés időtartama;
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye;
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint;
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

A Felhasználó által a Honlapon történő regisztráció során, illetve a vásárlás alkalmával megadott személyes adatok kezelésért az Üzemeltető felelős. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az Adatkezelő elkötelezett vásárlói (így Felhasználói) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a vásárlók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem, vagy csak az érintett személy előzetes hozzájárulása esetén adja ki. Az Adatkezelő továbbá vállalja, hogy a jelenlegi technikai keretek között meg tesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, hogy a felhasználók adatait megvédje a jogosulatlan behatolásoktól, az adatok hozzáférését csakis a szükséges körben engedi meg, így garantálva az adatok biztonságát.

Az Üzemeltető bárkinek, bármikor felvilágosítást adhat a róla (de csakis a róla) tárolt adatokról, ha ezt a Felhasználó írásban kéri az Üzemeltető címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@lookz.hu címre küldött e-mailben. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztrált e-mail címéről küldi.

A személyes adatok törlését az Érintett bármikor kérheti a Kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével (ami ezen a weboldalon érhető el: http://lookz.hu/kapcsolat), vagy egy elektronikus üzenetet megküldésével az info@lookz.hu elérhetőségre. Ebben az esetben az Üzemeltető haladéktalanul köteles a Felhasználó kérésének mihamarabb eleget tenni és a sikeres adattörlésről a Felhasználót válaszüzenetben értesíteni.

A jelen szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségre vagy lakóhelyre – biztosítva legyen, hogy jogok és alapvető szabadságjogok, különösen a magánélethez való jog tiszteletben legyen tartva a személyes adatok gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

A Webshop használatával, valamint a jelen Adatvédelmi Irányelvek elfogadásával Ön, mint Felhasználó megadja a személyes adatainak kezelésére vonatkozó engedélyét és hozzájárulását, valamint kijelenti, hogy tudomásul vette a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

Jelen Adatvédelmi Irányelvek szabályzat 2017.01.01. napjától érvényes.

Az Adatvédelmi Irányelvek szabályzat folyamatosan elérhető erről a weboldalról: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek.

 

2.  Definíciók

 1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 1. Különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 1. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 1. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;
 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 1. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 1. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 1. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 1. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 1. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 1. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 1. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 1. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 1. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 1. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 1. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

3. Alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

– ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

– azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 1. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

– az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 1. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 1. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 1. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában

– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

 1. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
 1. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

4. A személyes adatok köre, az adatkezelők személye, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama, valamint a jogorvoslati lehetőségek

A Webshopon az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Info. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Amennyiben a Felhasználó a Honlapot csak böngészi, úgy róla személyes adat nem kerül rögzítésre. A Honlap megtekintése során statisztikai és saját felhasználási célból, a személyes adatokkal össze nem kapcsolt módon rögzítésre kerülnek a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontjai, esetlegesen a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszerének típusai, a Felhasználó IP címe (csak rendelés leadásakor kerül rögzítésre), a látogatás helye (város szinten), látogatásainak ismétlődése, gyakorisága, a legtöbbször látogatott menüpontok és termékek nevei. A Honlapnak azonban vannak olyan szolgáltatásai (pl. megrendelés leadása), amelyek igénybevételéhez és teljesítéséhez elengedhetetlen bizonyos adatok megadása, kezelése. A Webshopba történő regisztráció, valamint vásárlás keretében válhat szükségessé a Felhasználó számára a megfelelő sorok kitöltésével az alábbi személyes adatainak megadása: felhasználó név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási és/vagy szállítási cím (település, megye, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó), valamint esetlegesen a rendeléssel kapcsolatos igény, megjegyzés. A kötelezően kitöltendő adatmezők csillaggal jelöltek.

Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felelős. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta. Kiskorúnak minősülő személyek a Honlapon jogügyletet csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával végezhetnek.

 

Az adatkezelés a Felhasználókkal kötött jogügyletek létrejötte, a hivatott szolgáltatások nyújtása (pl. vevő beazonosítása, pontos kiszállítás érdekében név és cím, számlázás), az Üzemeltető és a Felhasználó közötti kommunikáció*, esetlegesen piackutatás érdekében jön létre a Felek közt. A személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja fel az Üzemeltető. Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető a létrejött szerződések teljesítésén és a jogszabály által előírtakon túl az adatokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatási, statisztikai céljaira használja fel. Az így készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik meg, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására. A Felhasználó személyes adatait a hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé kivéve, ha ezen Adatvédelmi Irányelvekben foglalt célok miatt ez szükségessé válik, vagy azt jogszabály írja elő. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel.

*A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a fenti alapelvek tiszteletben tartásával lehet természetesen maga az adatkezelő (Üzemeltető) és a szolgáltatás teljesítési segédei, pl.: az Általános Szerződési Feltételekben vagy az Adatvédelmi Irányelvekben feltüntetett tárhely szolgáltatója, az informatikai karbantartó és rendszerkiépítő, a futárszolgálat és/vagy csomagküldő szolgálat, a számlavezető bank, a könyvelő, valamint esetleges behajtások esetén az Üzemeltető jogi képviselője. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, illetve az Üzemeltető igényérvényesítése érdekében, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

Az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul, így a Honlap működése megfelel a Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. számú és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak.

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatainak kezeléséről írásban, az Üzemeltetőtől. Tájékoztatást az Adatkezelő címére (5540 Szarvas, Akácos utca 12.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@lookz.hu címre küldött e-mailben kérhetnek az érintettek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztrált e-mail címéről küldi.

Az Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30. napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, szükség esetén kérésre az adatokat zárolja is. Azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatás folyó éven belül egy alkalommal ingyenes.

 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a már előbb megjelölt elérhetőségek valamelyikén, továbbá a Kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével (ami ezen a weboldalon érhető el: http://lookz.hu/kapcsolat). Ha az adott Felhasználóhoz tartozó egy vagy több személyes adat nem felel meg a valóságnak, de a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, akkor a személyes adatot az Adatkezelő helyesbítheti. Az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat, de ebben az esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, hiszen számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. (A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.)

A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit akkor az Üzemeltető zárolja a személyes adatokat. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, zárolásról és törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 30. napon belül írásban közli a Felhasználóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, megalapozottságának kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, valamint azokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az Üzemeltető döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék soron kívül jár el.

Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján a Felhasználó az Üzemeltető esetleges adatkezelési jogsértése ellen panasszal:

Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +3613911400
ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Felhasználó a jogait az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen Adatvédelmi Irányelvekben is ismertetett, „A Webshop Üzemeltetőjének adatai” bekezdésében feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben megteszi a szükséges jogi intézkedéseket és minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető (Gombkötő Balázs, egyéni vállalkozó) mindenkori bejelentett lakcíme szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár, a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az adatkezelést az Üzemeltető azonnal megszünteti és a jogszabályban meghatározott kikötéseken túl a tárolt adatokat haladéktalanul törli, amint az azzal elérni kívánt cél megvalósult. Mivel lehetséges, hogy egy adott Felhasználó a Webshopban nagy időközönként kíván vásárolni, a többszöri adatrögzítés szükségességének elkerülése érdekében a Felhasználó vásárlása során megadott egyes adatokat tároljuk. A kötelezően tárolandó adatok, iratok megőrzésének idejét jogszabály határozza meg. Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de a keresőprogramok által mégis archiválásra került adatokért.

 

Az Üzemeltető adatvédelmi nyilvántartási számának igénylése folyamatban.

 

5. Adatbiztonság

Az Üzemeltető vállalja, hogy a technika jelenlegi állása szerint, valamint a gazdasági ésszerűség keretei között mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb fizikai és elektronikus adatbiztonsági megoldásokat alkalmazza, és hogy az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazzon, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést. Az Üzemeltető az adatok hozzáférését csakis a szükséges körben engedi meg, így garantálva azok biztonságát.

Az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtása során, a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Üzemeltető az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Felhasználók tájékoztatása érdekében: az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

Ezek alapján kijelenthető tehát, hogy az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény következtében történő megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért.

 

6. Adatkezelések

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

Figyelem! A Honlapon történő vásárlás NEM regisztrációhoz kötött. A Webshop által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételére regisztráció nélkül is jogosult a Felhasználó. Az Üzemeltető a vásárlás során, Felhasználó által kötelezően megadni szükséges adatokat felhasználva is képes a megrendelések azonosítására, a Felhasználóval az éppen szükséges mértékű kapcsolattartásra, valamint a megrendelések teljesítésére és a számlázásra. A megrendelések leadásával egyidőben a Felhasználó a személyes adatainak csomagszállító cég irányába történő adattovábbításához a kifejezett hozzájárulását adja (erről bővebben a „7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás” bekezdésben olvashat).

A vásárlások során a megfelelő sorok kitöltésével az alábbi személyes adatokat szükséges megadni az Üzemeltető részére:
Számlázási adatok:

– Keresztnév / Cégnév (opcionális)

– Vezetéknév / Adószám (opcionális)

– Opcionális (szükség esetén közlendő egyéb személyes adat)

– E-mail cím

– Telefonszám (lehet mobil és vezetékes telefonszám is)

– Cím (utca, házszám, emelet, ajtó)

– Város

– Megye (legördülő sávból kell kiválasztani)

– Irányítószám

 

Ha a szállítási cím és a kapcsolattartó személye nem tér el a számlázási adatoknál megjelöltektől akkor nincs teendő, mert a rendszer és az Üzemeltető is automatikusan a számlázási adatokat veszi figyelembe a szállítás teljesítéséhez. Azonban, ha a szállítási adatok eltérnek a számlázási adatoknál megjelöltektől, akkor a „Szállítás másik címre?” jelölőnégyzetbe való kattintással megjelenik az eltérő szállítási adatok kitöltésére alkalmas adatsor, mely kitöltéséhez szükséges adatok sorrendben is megegyeznek a számlázási adatoknál felsoroltakkal.

Ezeket az adatokat az Üzemeltető csak is kizárólag a Felhasználók és a megrendelések azonosítására, a megrendelések házhozszállítása, a számlák kiállítása és a kapcsolattartás céljából kezeli. A vezetéknév és keresztnév, esetleg cégnév a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Az e-mail cím szükséges a megrendelések visszaigazolására és az egyéb kapcsolattartásokra is. A telefonszám szükséges a Felhasználó sürgős esetben történő azonnali elérhetősége céljából, például a szállítással, és számlázással kapcsolatos megválaszolatlan kérdések hatékonyabb egyeztetése céljából. Meg kell adni ezeken felül külön a számlázási- és szállítási cím adatokat is (feltéve, ha ezek eltérnek egymástól) a házhoz szállítás lehetővé tétele, valamint a szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrehozása, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésből származó díjak számlázása és az ezzel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából.

 

A Honlapon történő Regisztráció NEM szükséges feltétele a vásárlásnak, a regisztrációval a Felhasználó a Honlap egyes szolgáltatásait élvezheti. A Regisztráció a visszatérő vásárlóknak ajánlott, mert a Regisztrált Felhasználóknak lehetőségük nyílik különböző akciók igénybevételére és kedvezmények érvényesítésére, valamint a Regisztrált Felhasználók hamarabb értesülhetnek a Honlapon megjelenő friss akciókról és kedvezményekről. Továbbá a Honlapon vásárláskor megadni kívánt adatok Regisztrált Felhasználóknál automatikusan megjelennek, így nem szükséges az adatok újbóli, időigényes bevitele. Ezen felül a Honlapon Regisztrált Felhasználók jogosultak a korábbi rendeléseik visszatekintésére és még sok más kedvező szolgáltatás igénybevételére is.

Továbbá tájékoztatásul! A Honlap Regisztrált Felhasználóként történő használatának legegyszerűbb módja a Facebookkal történő belépés. Ekkor a Felhasználó éppúgy élvezheti a Honlap által nyújtott, már említett szolgáltatások bármelyikét, mint a Regisztrált Felhasználók, éppen csak időt spórolt meg magának a Regisztrációs folyamat megkerülésével. A Facebookkal történő belépés előnyeiről és részleteiről többet tudhat meg a „6.3 Facebookkal történő belépés a Honlapra” című bekezdésben.

A Honlapra történő Regisztrációra csak a „Pénztár” felületén, a Számlázási adatok megadását követően nyílik lehetőség, a megfelelő jelölőnégyzetbe való kattintással és az ott megjelenő adatsorok kitöltésével. Az adatsorok kitöltéséhez az alábbi személyes adatokat szükséges megadni az Üzemeltető részére:

A jelszó az Ön személyes LookZ felhasználói fiókjába történő biztonságos belépést szolgálja. A belépéshez a jelszót a Felhasználó adja meg.

Érvényes Regisztráció csak megrendelés rögzítésével, tehát érvényes vásárlással hozható létre. Ezáltal regisztrációkor – mint ahogy a megrendelések rögzítésénél szintúgy – a Felhasználónak el kell fogadnia, hogy elolvasta és tudomásul vette a LookZ Webshop Üzemeltetője által meghatározott Általános Szerződési Feltételeket, valamint jelen Adatvédelmi Irányelveket. A LookZ Webshop Általános Szerződési Feltételei folyamatosan elérhető közvetlenül a fő oldalról, vagy az alábbi linken keresztül: http://lookz.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Érvényes regisztráció esetén a rendszer egy automatikus, Üdvözlő e-mail üzenetet küld el a Felhasználónak. Ha Ön nem kap értesítő levelet 10-15 percen belül, akkor keresse fel az Ügyfélszolgálatot, mert elképzelhető, hogy pl. téves e-mail címet vagy adatot adott meg. Az e-mail üzenet tartalmaz minden fontos, a regisztrációkor megadott személyes adatot, valamint egy linket (kapcsolódási pont) a személyes LookZ Webshop fiókjához. A Vezetéknév és Keresztnév, valamint a jelszó, a Honlapra történő belépés után a Felhasználó saját fiókjában a „Fiókadatok” menüpont alatt; az alapértelmezett számlázási- és szállítási címek a „Címek” menüpont alatt az adatsorok értelemszerű kitöltésével menedzselhetők.  A Felhasználó a megadott – ennek következtében az Üzemeltető által tárolt – személyes adatait az előbb említett menüpontokon keresztül bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti, illetve megváltoztathatja.

Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli az Üzemeltető a rendszeréből.

A megadott személyes adatok törlését az Érintett bármikor kérheti a Kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével (ami ezen a weboldalon érhető el: http://lookz.hu/kapcsolat), vagy egy elektronikus üzenetet megküldésével az info@lookz.hu elérhetőségre. Az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat és ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

A Honlap Regisztrált Felhasználóként történő használatának legegyszerűbb módja a Facebookkal történő belépés. Ekkor a Felhasználó éppúgy élvezheti a Honlap által nyújtott szolgáltatások bármelyikét, mint a Regisztrált Felhasználók. Facebookkal történő belépés esetén időt spórol meg a Felhasználó azáltal, hogy megkerüli a Regisztrációs folyamatot. Ha a Felhasználó Facebook-os felhasználói fiókján keresztül kívánja igénybe venni a Honlap szolgáltatásait, akkor a megfelelő gombra kattintva a Honlap egyből átirányítja a közösségi oldal weblapjára, ahol jelszavának megadását követően Önt (első belépésének alkalmával) tovább irányítják a LookZ Webshop alkalmazásának engedélyezési oldalára. Ha engedélyezte a LookZ alkalmazást, akkor meg is történik a belépés a Webshopba. A belépés megtörténtét jelzi, hogy Önt visszairányítják a LookZ Webshop felületére, ahol megjelenik a közösségi oldalon regisztrált neve, illetve profilképe. Csak az első belépés alkalmával kell a LookZ Webshop alkalmazását engedélyeznie, a további belépések esetén erre már nincs szükség, Ön csak a jelszó megadásához szükséges Facebook felületre lesz átirányítva és ha ennek eleget tesz, akkor megtörténik a belépés és ezt követően egyből vissza is kerül a Webshop felületére. A Honlapra történő belépést követően a Felhasználó a saját fiókjában a „Fiókadatok” menüpont alatt láthatja, hogy Vezeték- és Keresztneve automatikusan kitöltésre került, így ezzel sem kell időt tölteni. A Felhasználó egyetlen feladata, hogy a vásárláshoz szükséges alapértelmezett számlázási- és szállítási címeit megadja a „Címek” menüpont alatt az adatsorok értelemszerű kitöltésével. A Felhasználó a „Fiókadatok” menüpont alatt láthatja továbbá az összekapcsolt fiókjának adatait, valamint az utolsó bejelentkezés dátumát. A Felhasználó a közösségi fiókját bármikor leválaszthatja a „[Szétkapcsol]” gombra kattintva.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a Facebook közösségi oldal szabályozása vonatkozik, amiről a Facebook oldalán tájékozódhat a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken: http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
http://www.facebook.com/about/privacy/

 

Az Üzemeltető a gördülékenyebb és egyszerűbb ügyintézés érdekében egyes esetekben formanyomtatványok kitöltését és beküldését teheti szükségessé a Felhasználóval szemben. Ilyen formanyomtatvány az „Elállási nyilatkozat” és a „Hibabejelentő lap”.

Az „Elállási nyilatkozat” kitöltésének menetéről és a szükséges feltételekről többet tudhat meg az Általános Szerződési Feltételek „8. 14 napos elállás – Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról” bekezdéséből.

A „Hibabejelentő lap” kitöltésének menetéről és a szükséges feltételekről többet tudhat meg az Általános Szerződési Feltételek „9.4 Szavatossági igény esetén történő eljárás” bekezdéséből.

Az adatkezelés akkor jön létre, ha a Felhasználó a gördülékenyebb ügyintézés érdekében megküldi az Üzemeltető elérhetőségére a megfelelően kitöltött formanyomtatványt. A Felhasználó aláírásával elfogadja az adatkezelés

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Olyan személyes- és megrendelésekkel kapcsolatos adatok, melyek az Elállási, illetve Szavatossági eljárások intézése érdekében elengedhetetlenül szükségesek (szerződéskötés időpontja, rendelés azonosítója, fogyasztó neve, fogyasztó címe, megrendelt termék neve, egyes esetekben a fogyasztó bankszámlaszáma)

Az érintettek köre: Azon Felhasználók, akik az Elállási, illetve Szavatossági eljárásuk lefolytatása érdekében ügyeiket intézik.

Az adatkezelés célja: Elállási, illetve Szavatossági eljárások ügyintézése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelést az Üzemeltető azonnal megszünteti és a jogszabályban meghatározott kikötéseken túl a tárolt adatokat haladéktalanul törli, amint az azzal elérni kívánt cél megvalósult.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az Adatkezelő (Üzemeltető) és a szolgáltatás teljesítési segédei a fent megnevezett alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az eljárás lefolytatása érdekében kezelt személyes adatok törlését, vagy módosítását az érintett a jelen szabályzat „A Webshop Üzemeltetőjének adatai” bekezdésében közölt elérhetőségeken keresztül kezdeményezheti.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett Felhasználó írásos hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése értemében: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

Közösségi oldalak adatkezelése akkor jöhet létre, ha a Felhasználó regisztrált tag valamely (Facebook / Google+ / Twitter / Youtube / Instagram stb.) közösségi oldalakon és lájkolta, plusszolta, jelölte stb. a LookZ Webshop oldalát. Az adatgyűjtés ténye ilyenkor a (Facebook / Google+ / Twitter / Youtube / Instagram stb.) közösségi oldalakon a Felhasználó regisztrált neve, illetve profilképe. Az adatgyűjtés célja a Webshop egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának az egész Honlapnak a közösségi oldalakon történő megosztása, lájkolása, plusszolása, jelölése, népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

A Honlap látogatása során az Üzemeltető rögzíti a Felhasználó látogatásának (kezdő és befejező) időpontját, a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát; technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Üzemeltető és a szolgáltatás teljesítési segédei férhetnek hozzá a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A cookie olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas (a Felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése). Az Üzemeltető azért használ cookie-kat, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye a Felhasználó látogatásait. A cookie-k adatkezelésében érintettek köre a Honlapot látogató valamennyi Felhasználó. A kezelt adatok köre lehetnek egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok.

Az Üzemeltető a következő cookie-kat használja:
– állandó cookie (persistent);
– átmeneti cookie (session);
– jelszóval védett munkamenethez használt cookie;
– bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k;
– biztonsági cookie-k.

Az állandó cookie-t az Üzemeltető a jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében használja. Az állandó cookie-k hosszabb ideig, fájlként tárolódnak számítógépén vagy mobil eszközén. A tárolódás időtartama legfeljebb 24 hónap, de attól is függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Az átmeneti cookie-k átmeneti időre tárolódnak, a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Eltűnnek, ha a Felhasználó bezárja böngészőjét. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Webshop egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatok megismerésére jogosult maga az adatkezelő (Üzemeltető) és a szolgáltatás teljesítési segédei a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A Felhasználók cookie-k szerinti adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az adattárolás a Felhasználó informatikai eszközén valósul meg, így a cookie-t a Felhasználó könnyen törölheti saját számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével, illetve beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa, továbbá értesítést kérhet, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. A legtöbb böngésző menüsorában található „Súgó” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Figyelem! A cookie-k a Honlap teljes funkcionalitású használatához elengedhetetlenül szükségesek. A Felhasználó letilthatja a cookie-k engedélyezését azonban számára a Honlap egyes funkcióinak elérhetősége és stabilitása nem biztosított, így nem tudja majd kihasználni honlapunk számos előnyét.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az Üzemeltető által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. A cookie-k személyes információk tárolására nem alkalmasak, a cookie-k használatával az adatkezelő személyes adatokat nem kezel, ezáltal ilyen jellegű információk harmadik félnek történő kiadása is lehetetlenné válik.

A Weboldalak külső (nem az Üzemeltető által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek Öntől. Ezekért az Üzemeltető minden felelősségét kizárja.

 

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. Mindez úgy érhető el, hogy amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. A Honlap Felhasználói, ha nem szeretnének részt venni a konverziókövetésben, akkor letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Üzemeltetőtől és nem fognak szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: http://www.google.hu/policies/privacy/

 

A Facebook pixel kód segítségével az Üzemeltető a Honlap látogatóinak a Facebook-on hirdetéseket tud megjeleníteni.

A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Üzemeltető. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatokat gyűjtenek. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. A továbbított adatok a Felhasználók azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/

 

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § alapján). Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető jogosult megismerni, illetve az adatok megismerésére jogosultak lehetnek még az Üzemeltető szolgáltatás teljesítési segédei. Azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Az Üzemeltető adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe.

Az Üzemeltető jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani, feltéve ha az adattovábbítás célja a megrendelések teljesítése érdekében történő szállítás és online fizetés lebonyolítása. Az adattovábbítás jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kiszállításhoz és online fizetéshez szükséges adattovábbításban érintett valamennyi Felhasználó, aki megrendelését leadja a Webshopban. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, hogy kezdeményezhetik a házhoz szállítást, illetve az online fizetést biztosító szolgáltatótól, mint adatkezelőtől, a személyes adataik mielőbbi törlését.

 

Kiszállítás teljesítése céljából az adatok, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján a következő adatkezelőnek kerülnek továbbításra:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

E-mail cím: info@gls-hungary.com

Honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Vevőszolgálat: +36 29 88 66 70

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a GLS Hungary Általános Üzleti Feltételeit (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek). A továbbításra került személyes adatokat a GLS Hungary a saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli. A GLS Hungary Adatvédelmi nyilatkozata innen érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat.

A kiszállítás teljesítése céljából továbbított személyes adatok köre: megrendelő neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, a megrendelt termék(ek) köre, a tranzakciós összeg magyar forintban, valamint a kiválasztott áruátvételi és fizetési mód.

Az adatkezelés célja a megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

Online fizetés céljából az adatok, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján a következő adatkezelőnek kerülnek továbbításra:

PayPal Pte. Ltd

2211 North First Street, San Jose, California 95131

Ügyfélszolgálat: 00 1 402-935-2050

Honlap: www.paypal.com/hu/

A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a PayPal Általános Szerződési Feltételeit (PayPal Feltételek). A továbbításra került személyes adatokat a PayPal a saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli. A PayPal Adatvédelmi nyilatkozata innen érhető el: PayPal Irányelvek.

Az online fizetés teljesítése céljából továbbított személyes adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, a megrendelt termék(ek) köre és a tranzakciós összeg magyar forintban.

Az adatkezelés célja az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Az adatkezelés időtartama az online fizetés lebonyolításáig tart.

 

Egyes adatok (számviteli bizonylatok) továbbításra kerülhetnek kizárólagosan könyvelési feladatok elvégzése céljából. Ebben a formájú adattovábbításban érintettek azok a Felhasználók, akiknek teljesítendő megrendelésük következtében számviteli bizonylat került kiadásra. Az adatok megismerésére jogosult az Üzemeltető és Könyvelője. Az adatgyűjtés célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének való megfelelés, miszerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az Üzemeltető az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzésére, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

8. Tartalom és információ megosztás

Az Üzemeltető a Felhasználók által megadott és az Üzemeltető által csak tárolt tartalomért nem felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a Felhasználók, mint tartalomszolgáltatók feladata, akik felelősek a hozzáférhetővé tett tartalomért. Az Üzemeltető – a fenti rendelkezésekre is tekintettel – kizár minden felelősséget a szolgáltatása igénybevétele során a Felhasználók által elhelyezett tartalom jogszerűségéért (pl. fénykép), valóságnak való megfeleléséért (pl. hozzászólás). Fontos tájékoztatni a Felhasználókat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek. Amennyiben valamely felhasználó profilja törlésre kerül, úgy a személyes adataival együtt a hozzáférhetővé tett tartalma is törlésre kerül.ű

 

9. Hírlevél küldése, direktmarketing (DM) tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a Felhasználó által megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse, és hogy a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait az Üzemeltető kezelje. A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A vásárlás és regisztráció során a Felhasználó kérheti (megjelölheti), hogy adatait az Üzemeltető direkt marketing célokra ne használja fel. Ezt a kérést tiszteletben tartva az ilyen Felhasználót az Üzemeltető nem keresi fel direkt marketing céljából. Üzemeltető vállalja, hogy nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről – erre vonatkozó lehetőség minden levélben kifejtésre kerül, email esetén az üzenet leiratkozásra alkalmas linket tartalmaz. Leiratkozás esetében az Üzemeltető minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

 

10. Kapcsolat

Amennyiben szolgáltatások igénybevétele során kérdése, problémája van, „A Webshop Üzemeltetőjének adatai” bekezdésében közölt kapcsolati elérhetőségeken egyikén elérheti az Üzemeltetőt, vagy töltse ki a Kapcsolat felvételi űrlapot (ami elérhető ezen a weboldalon: http://lookz.hu/kapcsolat). A Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 90 nap elteltével törli és ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.


(Adatvédelmi Irányelvek letölthető PDF formátumban)