MENÜ

LOOKZ WEBHSOP

Általános Szerződési Feltételek

Frissítve: 2017.11.19.

 

Megtisztelő, hogy vásárlása során a LookZ Webshop által kínált minőségi kiegészítők iránt fekteti le bizalmát!

(Általános Szerződési Feltételek letölthető PDF formátumban)

Ön a LookZ Weboldalon történő böngészésével, regisztrációjával, valamint megrendelésének leadásával elfogadja, önmagára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti a vállalkozás által meghatározott Általános Szerződési Feltételeket. Mivel nagyon fontos, hogy tisztában legyen az Önt megillető jogokkal és a közöttünk létrejövő szerződéses viszony tartalmával, ezért a saját érdekében kérem, figyelmesen szíveskedjék áttanulmányozni az alább található tudnivalókat.

 

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF, Szerződés vagy Szabályzat) magyar nyelven tartalmazza a lookz.hu weboldal (továbbiakban: Webshop vagy Honlap) illetve aloldalainak használatára és az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételeire vonatkozó, a vállalkozás (továbbiakban: Üzemeltető vagy Vállalkozás) által meghatározott feltételeket, melyek az ezeket igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) számára kerültek kialakításra (Üzemeltető és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a Szerződés, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és az Üzemeltetőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Felhasználó amennyiben belép az Üzemeltető által működtetett Honlapra és annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webshopnak – tudomásul veszi és kijelenti, hogy elfogadja a jelen Szerződésben foglaltakat és annak minden pontjával egyet ért, magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem jogosult a Webshop tartalmának további megtekintésére, nem veheti igénybe a Webshop szolgáltatásait, nem regisztrálhat és megrendelését sem adhatja le.

Az ÁSZF folyamatosan elérhető erről a weboldalról: http://lookz.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

Ha az Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az értékesítésre kínált termékekkel vagy a vásárlás menetével, fizetési- és szállítási módokkal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, esetleg egyedi igényt, felmerült problémát szeretne megbeszélni, bejelenteni, akkor ennek legegyszerűbb módja a Kapcsolat felvételi űrlap kitöltése, ami ezen a weboldalon érhető el: http://lookz.hu/kapcsolat, vagy elektronikus üzenetet megküldése az info@lookz.hu elérhetőségre.

Az Szerződés elfogadásával a Felhasználó továbbá elfogadja azt, hogy az Üzemeltető a Felhasználó igényeire épülő szolgáltatás nyújtása érdekében, a Felhasználó által a Honlapra feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Irányelvek keretei között bárhol és bármikor, korlátozás és külön díj megfizetése nélkül felhasználhatja. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről és a Webshop hatályos adatkezelési szabályairól az Üzemeltető általa meghatározott Adatvédelmi Irányelvek rendelkezik, mely folyamatosan elérhető közvetlenül a fő oldalról, vagy az alábbi linken keresztül: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek/.

A Felek között jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli regisztrációját, vagy ha az Üzemeltető törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2. Céginformációk, adatok

2.1 A Webshop Üzemeltetőjének adatai:

Az üzemeltető neve: Gombkötő Balázs, egyéni vállalkozó
Az üzemeltető címe, illetve székhelye: 5540 Szarvas, Akácos utca 12
Az üzemeltető elektronikus levelezési címe: info@lookz.hu
Az üzemeltető telefonszáma: +36-70/583-2150 (normál díjszabású)
Az üzemeltető vállalkozói nyilvántartási száma: 50630956
Az üzemeltető adószáma: 67705850-2-24
Az üzemeltető közösségi adószáma: HU67705850
Az üzemeltető statisztikai számjele: 67705850-4791-231-04
Az üzemeltető számlavezető pénzintézetének neve: K&H Bank
Az üzemeltető pénzforgalmi bankszámlaszáma: 10408131-50526748-81671002
Az üzemeltető nemzetközi számlaszáma (IBAN): HU60 1040 8131 5052 6748 8167 1002

2.2 A tárhely szolgáltató adatai:

Full Hosting – Toronyai Gábor e.v.
Székhely: 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 32.
Telefon: +36 70 610-00-52, +36 70 310-22-96
Email: info@fullhosting.hu
Web: www.fullhosting.hu

 

3. Vonatkozó jogszabályok

A Webshop használatára, az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételeire, a Felhasználót megillető jogokra és jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Szerződés értelmezéseire a magyar jog az irányadó és így az alább felsorolt jogszabályok vonatkoznak:

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre a külön kikötések és az ÁSZF nélkül is irányadóak.

 

4. Fogalmak

Felek: Az Eladó (Üzemeltető, Vállalkozás) és a Vevő (Felhasználó, Fogyasztó) együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: lookz.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződések esetén (továbbiakban: Fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

 

5. Általános rendelkezések

5.1 A szerződés nyelve, a szerződés formája

A Webshop nyelve magyar és ezzel együtt az Általános Szerződési Feltételek nyelve is magyar.
A Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, ezért nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető, mint a papír alapú szerződések. Ezzel szemben folyamatosan elérhető erről a weboldalról: http://lookz.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

5.2 A szerződés részleges érvénytelensége, megváltoztatása

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. Az Üzemeltető a jogszabályváltozásoknak, illetve a Webshop üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: hírlevélben, belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Honlap használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
Az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

5.3 Magatartási kódex

Jelen dokumentum magatartási kódexre nem utal, az Üzemeltetőnek nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

5.4 A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Honlapon az Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A Webshopon feltüntetett képek illusztrációk, melyek nem mindig felelnek meg a valóságnak és nem feltétlenül tükrözik hűen a termékek valódi kinézetét és színét. A megrendelt termékek a Webshopban feltüntetett képektől esetenként eltérhetnek, minimális különbségek jelentkezhetnek.
A Webshopban eladásra kínált minőségi női és férfi ékszerek és kiegészítők képezik a Felek közötti szerződés tárgyát, e termékek széles választéka van az érdeklődők elé tárva. A Honlap felületén megjelenő termékek megrendelése minden esetben a webáruházi szoftveren keresztül történik, így azok csak is kizárólag online rendelhetőek meg. E-mailben, telefonon vagy bármilyen egyéb módon érvényes rendelés nem adható le, személyes áruátvételi lehetőség nincs. Rendelés előtt a vásárolni kívánt termékek tulajdonságainak és jellemzőinek részleteiről az adott termék aloldalán található ismertető-leírás ad tájékoztatást. A termékleírásokat figyelmesen olvassák el annak érdekében, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. A termékoldalon található adatok és leírások tájékoztató jellegűek! Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért, elírásokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Megrendelések leadásával a Fogyasztó elfogadja a termékek tulajdonságait.
Az egyes termékekhez tartozó vételár mindig az adott áru aloldalán feltüntetett bruttó ár. Adott esetben, amennyiben szükséges, kérjék az Ügyfélszolgálat segítségét. Ennek legegyszerűbb módja a Kapcsolat felvételi űrlap kitöltése, ami ezen a weboldalon érhető el: http://lookz.hu/kapcsolat, vagy elektronikus üzenetet megküldése az info@lookz.hu elérhetőségre.

5.5 A termékek kezelése

A Webshopban eladásra kínált termékek különleges kezelést nem igényelnek. A külső sérülésekért, elhasználódásból eredő hibákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A rendeltetésszerű használatból eredő hibák elfordulása gyakorlatilag minimális, adott esetben azt a vásárlónak kell bizonyítani. További információkat a jelen Szabályzat „8. 14 napos elállás – Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról” és az „9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás” bekezdésében olvashat.
Adott kiegészítők apró elemekből és/vagy részekből állhatnak össze (pl.: gyöngy karkötőknél a láncsort felépítő egyes gyöngyszemek), melyek rossz kezekbe kerülve fulladásveszélyt és egyéb, extrém esetben akár életet is veszélyeztető sérüléseket okozhatnak és/vagy helyzeteket alakíthatnak ki, ezért a termékek kisgyermekek elől elzárva tartandók, számukra nem javasolt a termékek használata.

5.6 Árak

A Webshopon található árak egységárak, tájékoztató jellegűek, forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. A házhozszállítás díja (mely a földszintig történő házhozszállítást foglalja magában) külön kerül felszámításra, ellenben a küldemények csomagolási költsége külön nem kerül felszámításra. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Üzemeltető teljes körűen és jól látható módon tájékoztatja a Felhasználókat a kedvezményekről, azok pontos időtartamáról és az érvényesítésük módjáról, feltételeiről.
Az ár változtatásának joga fenntartva! Az Üzemeltető a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követően véglegesített megrendelések esetében érvényes.

5.7 Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy minden gondosság ellenére – pl. technikai hiba, rendszerhiba miatt – hibás ár kerül feltüntetésre a Webshop felületén. Különösképpen a nyilvánvalóan téves, termék közismert és általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő pl.: „1 Ft”-os vagy „0 Ft”-os Honlapon megjelenő árról beszélve.
Hibás ár esetén, a megrendelést (a Felhasználó ajánlattétele) a hibás áron az Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Felhasználó hibás áron tesz ajánlatot, úgy a helyes árú ajánlattételhez hasonlóan a megrendelést a rendszer egy automatikusan generált e-mail üzenettel igazolja vissza. Ettől azonban még az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, tehát az Üzemeltető a hibás árú ajánlat elfogadásától elállhat. Így hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jöhet létre szerződés a Felek között. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján egy szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejező nyilatkozata, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, így az semmis szerződésnek tekinthető.
A Felhasználó hibás árú megrendelése esetén az Üzemeltető haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a rendelés során megadott elérhetőségeken keresztül és felhívja figyelmét a helyes árra, valamint felajánlja a helyes áron történő szerződéskötést. A Felhasználó a hibás ár helyett közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és ezzel a szerződést megkötni, hanem mindennemű következmény nélkül elállhat megrendelésétől és ez esetben sem jön létre szerződés a Felek között.

5.8 Szerzői jogok

A Honlapon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint a termékekre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában az Üzemeltető tulajdonát képezik. Ezeket az Üzemeltető saját maga készítette így a Honlapot felépítő összes tartalmi elem szerzői joga az Üzemeltetőt illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag az Üzemeltető jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS! A jogtulajdonos: Gombkötő Balázs, egyéni vállalkozó.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén (akár online, akár offline formában), minden egyes leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért, havi 10.000 Ft + ÁFA felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egy havi felhasználási díját!

5.9 Digitális adattartalom működése, védelem

A Webshopon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Ezzel együtt, vagy ettől függetlenül a szerverelérési sebesség (válaszidő) még számos tényező függvényében változhat. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, vagy a szolgáltató szerverek működésében, ami esetleg megakadályozhatja a Honlap akadálytalan működését és ezzel együtt akár a vásárlást is. A Webshopban történő vásárlás feltételezi az Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A Honlapon megjelenő adatokat adatbázisban tároljuk. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén visszaállítható az eredeti adattartalom. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak ellátva és tárolva. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást az Adatvédelmi Irányelvek nyújt. Az Adatvédelmi Irányelvek szabályzat folyamatosan elérhető erről a weboldalról: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek.
Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a lookz.hu domain névre, és az ehhez tartozó esetleges aldomainekre, valamint az Üzemeltető által foglalt minden más domain névre, azok aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. TILOS minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető által rendelkezésre bocsájtott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisának módosítására, új adatok elhelyezésére, meglévő adatok módosítására, másolására, kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul.

5.10 Felelősségek meghatározása

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, és emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegést maga után vonó felelősségen túlmenően.
A Webshop aloldalai és szabályzatai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek esetlegesen más szolgáltatók oldalaira irányíthatják át a Felhasználót. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A linkek a Webshop, illetve a szabályzatok elkészítésekor kerültek megjelölésre. Az Üzemeltető folyamatosan törekszik élő linkek megjelölésére, de előfordulhat, hogy azok megváltoznak, elavulnak.
Figyelem! Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget!
A Webshop használata során a Felhasználó által elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Amennyiben a Felhasználó a Webshopon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltetőnek, és ha az Üzemeltető a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
A Webshop és kapcsolódó szolgáltatásainak szöveges tartalmában esetlegesen előforduló tegeződő viszony a Felek közötti közvetlenebb kapcsolat érdekében került kialakításra és semmi esetre sem az Üzemeltető, Felhasználó iránti tiszteletlenségéből adódóan. Éppen ezért az Üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség az ennek következményeképpen Felhasználó személyében keletkezett sérelem miatt.

5.11 Egyéb feltételek

Az Üzemeltető és a Felhasználó a lehetőségekhez mérten legteljesebb mértékben törekszenek arra, hogy vitás ügyeiket békés úton próbálják meg rendezni. Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető (Gombkötő Balázs, egyéni vállalkozó) mindenkori bejelentett lakcíme szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes. A jelen ÁSZF valamint az annak alapján létrejövő jogviszonyok tekintetében a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.
Amennyiben az Üzemeltető a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szerződés valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
Az Üzemeltető szabadon jogi útra terelhet bármely olyan személyt és annak cselekedetét, aki szabályellenes tevékenységet követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen harmadik személy által, valamely Felhasználó rovására elkövetett akadályozó és/vagy hátráltató cselekedete miatt. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket és szabályokat, akkor az Üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, valamint esetlegesen folyamatban lévő megrendelését, megrendeléseit, továbbá megtilthatja leendő vásárlását, vásárlásait.

 

6. Vásárlás a Webshopban

A Webshopban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött, de a Webshopba Regisztrált vagy Facebookkal bejelentkezett Felhasználók a létrehozott személyes fiókjuknak köszönhetően számos előnyét élvezhetik a Webshop szolgáltatásainak. A webáruház minden, a vásárlás során megadott adatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezel. A Webshop hatályos adatkezelési szabályait a Honlapon elérhető Adatvédelmi Irányelvek tartalmazza.

6.1 Tájékoztatás a honlap használatához

Ön a Webshopban tetszés szerint barangolhat, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet az értékesítésre szánt termékekkel, azok áraival; regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat a részletekről.

6.1.1 A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a LookZ Webshopban eladásra kínált minőségi női és férfi ékszerek és kiegészítők, melyekre a vevő a vásárlási megrendelését rögzíti.

6.1.2 Keresés

Ha keres egy terméket, de azt sehol sem találja, akkor vegye igénybe egy kulcsszó alapján a Webshop kereső szolgáltatását („Nagyító” ikon), mely a Honlap jobb felső sarkában található a „Kosár” ikonja mellett. Ide kell beírni a keresendő termék nevének vagy leírásának bármelyik szavát, vagy szórészletét. A Termékkereső gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon termékek megjelennek, amelyek nevében a megadott szó vagy szórészlet szerepel. Ezekre rákattintva eljut a kívánt termékhez. Ha a keresés így is eredménytelennek bizonyult, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

6.1.3 Termékek kiválasztása

A termékek a könnyebb tájékozódás érdekében fő kategóriák szerint vannak besorolva. A fő kategóriákon belül újabb alkategóriákban találhatja meg a termékeket. A termék nevére kattintva az adott termék leíró oldalára jut. A termékleírás minden esetben tájékoztató jellegű. A termékről megjelenített képek illusztrációk. A megrendelés leadásával a vevő elfogadja a termékek tulajdonságait. A termékek mellett feltüntetett árak mindig bruttó egységárak (darabár a terméknél mindig jelezve), azaz a 27 %-os mértékű ÁFA-val növelt árak.

6.1.4 Kosár

Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni, a „Kosárba rakom” gombra kattintva kezdeményezheti az áru megvásárlását. A Kosárba egy azonos termékből a készlet erejéig tartó tetszőleges mennyiséget helyezhet be. Az alapértelmezés szerint, ha Kosárba helyez egy kiválasztott terméket akkor 1 egységnyi mennyiség kerül be a Kosárba az adott termékből. Amennyiben Ön egy kiválasztott terméket a Kosárba helyez, úgy külön tájékoztatás jelenik meg, hogy a kiválasztott termék a Kosárba lett helyezve. Miután berakta a Kosárba az Önnek tetsző terméket, folytathatja a vásárlást. A „Kosárba rakom” gombra kattintva tetszőleges számú terméket helyezhet bele a Kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a Kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Kosár Megtekintése” gombra!

A Webshop használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a Kosár tartalmát. A Kosár tartalma a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásáig szabadon módosítható, így a Felhasználónak lehetősége nyílik a Kosárban lévő terméke(ke)t eltávolítani és/vagy darabszámukat tetszés szerint átírni, megváltoztatni. A változtatások, ideértve a Kosárba tett termék(ek) árát is csak akkor érvényesülnek, ha a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával a Felhasználó frissíti a tartalmat. A kiválasztott termék(ek) vételára mindig a Kosárban lévő termék(ek) mellett feltüntetett bruttó ár. A kosárból tetszés szerinti termék(ek) is eltávolítható(ak) az adott termék mellett található törlés „X” ikonra kattintva, ha az(oka)t mégsem szeretné megvásárolni.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a Kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával megkezdheti megrendelésének véglegesítését.

6.1.5 Kedvenceim, avagy a Kívánságlistám menüpont

Nagyon tetszik egy termék, de nem biztos abban, hogy meg kívánja vásárolni azt? Amennyiben későbbre szeretné a termékeket elmenteni, helyezze a Kedvencei közé ezeket, mert ezzel egy kattintással áttekinthetővé válnak az Ön által kiválasztott kedvenc termékek, azok raktárkészlete és árai. Ezeket akár később egy képernyőn megjelenítve is megtekintheti. A Kedvencek funkció használatához be kell jelentkeznie személyes LookZ fiókjába.

6.1.6 Érvényes kuponkódok felhasználása

Ha a Felhasználónak rendelkezésére áll valamilyen kedvezmény érvényesítésére szolgáló Kuponkódja, akkor megrendelése során a „Kosár” oldalon nyílik először lehetősége, hogy felhasználja azt. Továbbá Kuponkód érvényesítésére a Pénztári felületre továbblépve, közvetlenül a megrendelés leadása előtt nyílik utoljára lehetőség. Az érvényes Kuponkódot a „Kuponkód” részre kattintva lehet beírni a megjelenő adatsorba. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználónak a megrendelés leadása előtt rendelkezésére állt az érvényes Kuponkódja, de azt mondjuk elfelejtette beírni a megfelelő helyre és így nem lett jogosult kedvezmény igénybevételére. Utólagos Kuponérvényesítésre lehetőség nincs!

6.1.7 Regisztráció

Figyelem! A Honlapon történő vásárlás NEM regisztrációhoz kötött. A Webshop által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételére regisztráció nélkül is jogosult a Felhasználó. A Regisztráció a visszatérő vásárlóknak ajánlott, mert a Regisztrált Felhasználóknak lehetőségük nyílik különböző akciók igénybevételére és kedvezmények érvényesítésére, valamint a Regisztrált Felhasználók hamarabb értesülhetnek a Honlapon megjelenő friss akciókról és kedvezményekről. Továbbá a Honlapon vásárláskor megadni kívánt adatok Regisztrált Felhasználóknál automatikusan megjelennek, így nem szükséges az adatok újbóli, időigényes bevitele. Ezen felül a Honlapon Regisztrált Felhasználók jogosultak a korábbi rendeléseik visszatekintésére és még sok más kedvező szolgáltatás igénybevételére is.

Továbbá tájékoztatásul! A Honlap Regisztrált Felhasználóként történő használatának legegyszerűbb módja a Facebookkal történő belépés. Ekkor a Felhasználó éppúgy élvezheti a Honlap által nyújtott, már említett szolgáltatások bármelyikét, mint a Regisztrált Felhasználók, éppen csak időt spórolt meg magának a Regisztrációs folyamat megkerülésével. A Facebookkal történő belépés előnyeiről és részleteiről többet tudhat meg a „6.1.8 Facebookkal történő belépés a Honlapra” című bekezdésben.

A Honlapra történő Regisztrációra csak a „Pénztár” felületén, a Számlázási adatok megadását követően nyílik lehetőség, a megfelelő jelölőnégyzetbe való kattintással és az ott megjelenő adatsorok kitöltésével. Érvényes Regisztráció csak megrendelés rögzítésével, tehát érvényes vásárlással hozható létre. Ezáltal regisztrációkor – mint ahogy a megrendelések rögzítésénél szintúgy – a Felhasználónak el kell fogadnia, hogy elolvasta és tudomásul vette a LookZ Webshop Üzemeltetője által meghatározott Adatvédelmi Irányelveket, valamint jelen Általános Szerződési Feltételeket. Érvényes regisztráció esetén a rendszer egy automatikusan generált üdvözlő e-mail üzenetet küld el a Felhasználónak. Az e-mail üzenet tartalmaz minden fontos, a regisztrációkor megadott személyes adatot, valamint egy linket (kapcsolódási pont) a személyes LookZ Webshop fiókjához. Az e-mail üzenetben lévő személyes adatokat a Felhasználónak minden esetben vissza kell ellenőriznie, hogy azok megfelelnek-e a valóságnak, mert az Üzemeltető ezeket fogja felhasználni a Számlázási és Szállítási szolgáltatásainak teljesítéséhez. Ha a Felhasználó eltérést tapasztal, akkor haladéktalanul módosítani kell azokat. Regisztrált-, illetve Facebookkal bejelentkezett Felhasználók az automatikusan kitöltött adatokat a személyes LookZ fiókjukon belül módosíthatják! Ha Ön nem kap értesítő levelet 10-15 percen belül, akkor keresse fel az Ügyfélszolgálatot, mert elképzelhető, hogy pl. téves e-mail címet vagy adatot adott meg, vagy egyéb technikai probléma lépett fel.

A megadott adatok, ideértve a Vezetéknév és Keresztnév, valamint a jelszó, a Honlapra történő belépés után a Felhasználó saját fiókjában a „Fiókadatok” menüpont alatt; az alapértelmezett számlázási- és szállítási címek a „Címek” menüpont alatt az adatsorok értelemszerű kitöltésével menedzselhetők.

A belépéshez a jelszót a Felhasználó adja meg. A jelszó az Ön személyes LookZ felhasználói fiókjába történő biztonságos belépést szolgálja. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni. A Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaélhet, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.

A Felhasználó a megadott – ennek következtében az Üzemeltető által tárolt – személyes adatait az előbb említett menüpontokon keresztül bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti, illetve megváltoztathatja. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezeléséről és a Webshop hatályos adatkezelési szabályairól az Üzemeltető általa meghatározott Adatvédelmi Irányelvek rendelkezik, mely folyamatosan elérhető közvetlenül a fő oldalról, vagy az alábbi linken keresztül: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek/.

6.1.8 Facebookkal történő belépés a Honlapra

A Honlap Regisztrált Felhasználóként történő használatának legegyszerűbb módja a Facebookkal történő belépés. Ekkor a Felhasználó éppúgy élvezheti a Honlap által nyújtott szolgáltatások bármelyikét, mint a Regisztrált Felhasználók. Facebookkal történő belépés esetén időt spórol meg a Felhasználó azáltal, hogy megkerüli a Regisztrációs folyamatot. Ha a Felhasználó Facebook-os felhasználói fiókján keresztül kívánja igénybe venni a Honlap szolgáltatásait, akkor a megfelelő gombra kattintva a Honlap egyből átirányítja a közösségi oldal weblapjára, ahol jelszavának megadását követően Önt (első belépésének alkalmával) tovább irányítják a LookZ Webshop alkalmazásának engedélyezési oldalára. Ha engedélyezte a LookZ alkalmazást, akkor meg is történik a belépés a Webshopba. A belépés megtörténtét jelzi, hogy Önt visszairányítják a LookZ Webshop felületére, ahol megjelenik a közösségi oldalon regisztrált neve, illetve profilképe. Csak az első belépés alkalmával kell a LookZ Webshop alkalmazását engedélyeznie, a további belépések esetén erre már nincs szükség, Ön csak a jelszó megadásához szükséges Facebook felületre lesz átirányítva és ha ennek eleget tesz, akkor megtörténik a belépés és ezt követően egyből vissza is kerül a Webshop felületére. A Honlapra történő belépést követően a Felhasználó a saját fiókjában a „Fiókadatok” menüpont alatt láthatja, hogy Vezeték- és Keresztneve automatikusan kitöltésre került, így ezzel sem kell időt tölteni. A Felhasználó egyetlen esetleges feladata, hogy a vásárláshoz szükséges alapértelmezett számlázási- és szállítási címeit megadja a „Címek” menüpont alatt az adatsorok értelemszerű kitöltésével. A Felhasználó a „Fiókadatok” menüpont alatt láthatja továbbá az összekapcsolt fiókjának adatait, valamint az utolsó bejelentkezés dátumát. A Felhasználó a közösségi fiókját bármikor leválaszthatja a „[Szétkapcsol]” gombra kattintva.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a Facebook közösségi oldal szabályozása vonatkozik, amiről a Facebook oldalán tájékozódhat a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken:   http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf  http://www.facebook.com/about/privacy/

6.1.9 Egyéb rendelkezések

Figyelem! Legyen körültekintő, ha személyes LookZ fiókját nem a saját, jelszóval védett számítógépén és/vagy mobil eszközén használja. Ha bejelentkezve marad fiókjában egy nyilvános eszközön (pl. könyvtári számítógép) vagy harmadik személy számítógépén, mobil eszközén, azzal visszaélésre ad lehetőséget mások számára.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget, ha bejelentkezve marad ilyen eszköz(ök)ön és az Ön nevében érvényes megrendelést (rosszabb esetben megrendeléseket) adnak le. Ilyen esetekben is megkezdi az Üzemeltető a megrendelés feldolgozását és teljesítését, akárcsak normál megrendelések esetén. Vegye figyelembe, hogy a megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséggel jár, továbbá azt, hogy a megrendelés teljesítésével az Üzemeltetőt anyagi kár éri (pl.: kiszállítás díja, stb.), mely megtérítésének felelőssége ilyen esetekben teljes körűen a megrendelést leadó Felhasználóra szabható ki.

6.2 A rendelés menete

6.2.1 A Felhasználó Facebook fiókjának használatával bejelentkezik a Webshopba vagy regisztráció nélkül kezdi meg a vásárlást.

6.2.2 A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt termékeket és beállítja azok darabszámát.

6.2.3 A kiválasztott termékeket a Felhasználó belehelyezi a Kosárba a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával. A Kosár tartalmának megtekintésére bármikor lehetőség van a „Kosár” ikonra való kattintással.

6.2.4 Amennyiben a Felhasználó további termékeket szeretne a Kosárba helyezni, bármikor visszatérhet a termékekhez és folytathatja a vásárlást, a Kosár tartalma megmarad. Ha már befejezte a vásárlást és nem szeretne további termékeket a Kosárba helyezni, akkor ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékek darabszámát. A darabszámokat bármikor meglehet változtatni, de a változtatások csak akkor érvényesülnek, ha a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával a Felhasználó frissíti a tartalmat. Ha egy terméket mégsem szeretne megvásárolni, azt bármikor eltávolíthatja a Kosárból az adott termék mellett található törlés „X” ikonra kattintva.

6.2.5 Ha a Felhasználónak rendelkezésére áll valamilyen kedvezmény érvényesítésére szolgáló Kuponkódja, akkor a Kosár oldalon nyílik először lehetősége, hogy felhasználja azt. Az érvényes Kuponkódot a „Kuponkód” részre kattintva lehet beírni a megjelenő adatsorba.

6.2.6 Ha a Felhasználó a megrendelni kívánt termékeket és a Kosár végösszegét véglegesnek tekinti, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tovább léphet az adatainak megadásához, illetve a Szállítási és Fizetési módok kiválasztásához.

6.2.7 A Pénztár felületére lépve a Felhasználónak meg kell adnia a számlázáshoz, illetve a kiszállítás teljesítéséhez szükséges adatait, valamint a „Megjegyzés” rovatban jelezheti a megrendelésével kapcsolatos megjegyzését, kívánságát (ha van ilyen).  A vásárlás során elsőként a számlázási adatokat kell megadni a megfelelő sorok kitöltésével. Ha a szállítási cím és a kapcsolattartó személye nem tér el a számlázási adatoknál megjelöltektől akkor nincs teendő, mert a rendszer és az Üzemeltető is automatikusan a számlázási adatokat veszi figyelembe a szállítás teljesítéséhez. Azonban, ha a szállítási adatok eltérnek a számlázási adatoknál megjelöltektől, akkor a „Szállítás másik címre?”  jelölőnégyzetbe való kattintással megjelenik az eltérő szállítási adatok kitöltésére alkalmas adatsor, mely kitöltéséhez szükséges adatok sorrendben is megegyeznek a számlázási adatoknál felsoroltakkal. Az Üzemeltető a vásárlás során, Felhasználó által kötelezően megadni szükséges adatokat felhasználva is képes a megrendelések azonosítására, a Felhasználóval az éppen szükséges mértékű kapcsolattartásra, valamint a megrendelések teljesítésére és a számlázásra. De! A Honlapon vásárláskor megadni kívánt adatok Facebookkal bejelentkezett, illetve Regisztrált Felhasználóknál automatikusan megjelennek – feltéve, ha ez beállításra került a Felhasználó saját fiókjában a „Fiókadatok” menüpont alatt – így nincs szükség az adatok időigényes bevitelére. Erről és a személyes LookZ fiók további előnyeiről a „6.1.7 Regisztráció” és a „6.1.8 Facebookkal történő belépés a Honlapra” bekezdésben olvashat bővebben.

6.2.8 A Felhasználónak Kuponkód érvényesítésére a Pénztári felületre továbblépve, közvetlenül a megrendelés leadása előtt van utoljára lehetősége. Az érvényes Kuponkódot a „Kuponkód” részre kattintva lehet beírni a megjelenő adatsorba. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználónak a megrendelés leadása előtt rendelkezésére állt az érvényes Kuponkódja, de azt mondjuk elfelejtette beírni a megfelelő helyre és így nem lett jogosult kedvezmény igénybevételére. Utólagos Kuponérvényesítésre lehetőség nincs!

6.2.9 A Pénztár felületére lépve a számlázási és szállítási adatok megadását követően a Felhasználónak ki kell választania a Fizetés módját.  Annyit kell fizetnie, amennyi a Pénztár felületén végösszegként fel van tüntetve! A Fizetési módokról bővebben jelen Szabályzat „6.4 Fizetési módok” bekezdésében olvashat. A kiszállítást a GLS futárszolgálat végzi. Ennek módjáról jelen Szabályzat „6.7 Kiszállítás módja” bekezdéséből tudhat meg többet.

6.2.10 Az Önnek legmegfelelőbb fizetési mód kiválasztását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja véglegesíteni megrendelését. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után. A Felhasználónak a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza kell ellenőriznie, hogy a megadott adatai megfelelnek-e a valóságnak, mert az Üzemeltető ezeket fogja felhasználni a Számlázási és Szállítási szolgáltatásainak teljesítéséhez. Ha a Felhasználó eltérést tapasztal, akkor haladéktalanul módosítani kell azokat. Regisztrált-, illetve Facebookkal bejelentkezett Felhasználók az automatikusan kitöltött adatokat a személyes LookZ fiókjukon belül módosíthatják!

6.2.11 Ha Ön a PayPal-os fizetési módot választotta ki akkor „Vásárlás befejezése” gomb helyett „Tovább a PayPalhoz” gombbal fog találkozni. Megrendelésének véglegesítéséhez erre a gombra kell kattintania. Az ez után szükséges további teendőkről a jelen Szabályzat „6.4.1 Fizetés PayPal-al” bekezdés ad további tájékoztatást.

6.2.12 A megrendelési folyamat lezárását követően a Felhasználó megrendeléséről automatikusan generált visszaigazoló e-mailt kap. Erről bővebben jelen Szabályzat „6.6 A megrendelések visszaigazolása, feldolgozása és teljesítése” bekezdéséből tájékozódhat.

Figyelem! Ön a „Megrendelés elküldése”, illetve a „Tovább a PayPalhoz” gomb megnyomásával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Webshop Üzemeltetőjének Adatvédelmi Irányelveit, valamint kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát ezzel az Üzemeltető megtettnek tekintheti és hogy a megrendelésének véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után.

6.3 A megadott adatok valódiságának felelőssége, adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználónak a regisztrációja, valamint a megrendelése során, így a megrendelés véglegesítése előtt is folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. Azonban a Felhasználót terheli a felelősség, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerülnek kiszállításra, illetve számlázásra a megrendelt termékek. A Felhasználó a Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a pontatlan adatbevitel alapján történő megrendelésteljesítésért felelősségét kizárja és jogosult a Felhasználó hibás adatbeviteléből vagy pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. Ennek eredményeképpen egy rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége is a megrendelésről szóló automatikusan generált visszaigazoló e-mail üzenet kézbesítésének megvalósíthatatlanságát eredményezheti így meggátolva a szerződés létrejöttét és a megrendelt termékek kiszállítását.

6.4 Fizetési módok

6.4.1 Fizetés PayPal-al

Fizesse ki megrendelésének értékét gyorsan és egyszerűen a PayPal biztonságos és ingyenes online felületén keresztül. Ezt a fizetési módot kiválasztva, ha rákattint a „Tovább a PayPalhoz” gombra, a Weboldal átirányítja a PayPal titkosítással ellátott biztonságos felületére, ahol egyszerűen kiegyenlítheti megrendelésének végösszegét, ha bejelentkezik PayPal fiókjába. Az átirányított felületen megjelennek a rendeléssel kapcsolatos információk, valamint a vásárlás során megadott adatai (az Üzemeltető által végzett adattovábbításokról bővebb információkat az Adatvédelmi Irányelvekben olvashat, mely folyamatosan elérhető közvetlenül a fő oldalról, vagy az alábbi linken keresztül: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek/. A Felhasználó a Fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót. A fizetést követően visszatérhet a LookZ Webshop Honlapjára, e-mailben pedig visszaigazolást kap a vásárlásról.

Nincsen még PayPal fiókja? Az átirányított felületen keresztül pár lépésnek köszönhetően, ingyenesen létrehozhat egyet a kártyaadatok és egyéb titkosan kezelt információk megadását követően. Ezután pedig bárhol és bármikor élvezheti a PayPal nyújtotta előnyöket, akár egy következő LookZ Webshopban történő megrendelésének alkalmával is.

Figyelem! A LookZ Webshop Üzemeltetőjéhez nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank és a PayPal értesül. A továbbításra került személyes adatokat a PayPal a saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli. A PayPal Adatvédelmi nyilatkozata innen érhető el: Paypal adatvédelem.

6.4.2 Fizetés utánvéttel

Amennyiben megrendelésének értékét kiszállításkor, a szállítási cím helyszínén kívánja készpénzben kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot. A megrendelt terméket a GLS Logisztikai futárszolgálat szakembere szállítja ki Önnek, aki lehetőséget nyújt arra, hogy Ön a megrendelés végösszegét a csomag kézhezvételekor személyesen a futárnak teljesíthesse készpénzben. Vegye figyelembe, hogy az utánvétes szállítási módnak plusz költségvonzatai lehetnek a normál szállítási díjon felül (időszakosan az Üzemeltető által meghatározott szállítási díj akciók meghirdetésétől függően), melynek megfizetése a Felhasználót terheli. Ennek aktuális díjáról megrendelésének leadásakor a Holnapon keresztül tájékozódhat.

6.4.3 Fizetés közvetlen banki átutalással

A Felhasználó megrendelésének értékét a csomag kiszállítását, illetve átvételét megelőzően köteles kiegyenlíteni banki átutalás útján az Üzemeltető bankszámlaszámára. Az Üzemeltető bankszámlájának adatai megtalálhatóak jelen Általános Szerződési Feltételek „2.1 A Webshop Üzemeltetőjének adatai” bekezdésében, valamint a Webshop „Céginformációk” aloldalán, mely elérhető erről a linkről: http://lookz.hu/ceginformaciok/.

Banki átutalás esetén kétféleképpen járhat el a Felhasználó:

Figyelem! Előre utalás esetén az utalás Közlemény rovatába a megrendelés azonosítószámát (rendelés számát) és a megrendelő nevét minden esetben fel kell tünteti. Az Üzemeltető csak ebben az esetben képes beazonosítani, hogy az Ön megrendelésének végösszege kiegyenlítésre került e. Banki átutalásos fizetési mód választása esetén a megrendelések feldolgozása és teljesítése, beleértve az Üzemeltető által vállalt szállításteljesítési határidőt is, minden esetben a megrendelések végösszegének az Üzemeltető bankszámláján történő megjelenést követő munkanapon kezdődnek meg. A Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Előre utalás esetén a Felhasználónak a megrendelt áru átvételekor már semmilyen fizetési kötelezettsége nincsen. Amennyiben a tranzakció 5 napon belül nem valósul meg az Üzemeltető megkísérli felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval a megrendeléskor megadott elérhetőségein keresztül. Abban az esetben ha 2 nap elteltével sem érkezik válasz a megkeresésre, akkor az Üzemeltetőnek jogában áll a megrendeléstől bárminemű következmény nélkül egyoldalúan elállni.

Amennyiben a megrendelés ellenértéke és a szállítás díja előzetesen nem kerültek megfizetésre, a termékek átadása jogszerűen megtagadható a teljes ellenérték és szállítási díj megfizetéséig (kivéve, az utánvétes szállítási mód kiválasztása esetén!), ugyanis a vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonjogát képezi. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

6.5 Számla

A számlát a Felhasználó – a megrendelt termékkel együtt – a csomag átvételekor kapja meg. A megrendelésekről az Üzemeltető minden esetben tételes számlát állít ki a Felhasználók részére és a kézbesítendő csomag részekén küldi meg azt. A számlán megjelenő vevő megegyezik az Ön által megadott számlázási címzettel.

6.6 A megrendelések visszaigazolása, feldolgozása és teljesítése

A Felhasználó megrendelésének elküldésével szerződés megkötésére tesz ajánlatot. Az elküldött ajánlat megérkezését az Üzemeltető késedelem nélkül, automatikusan generált visszaigazoló e-mail útján igazolja vissza a Felhasználó részére. E visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a megrendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek tételes felsorolását, megrendelt mennyiségüket, a megrendelt termékek egységárait, a szállítási költségeket, a fizetés módját és a fizetendő végösszeget.

A visszaigazoló e-mail Üzemeltető részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Felek között. Az ajánlata Önt 48 órás időtartamban köti. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól, ha a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kapja meg az Üzemeltetőtől az elküldött rendelésére vonatkozó automatikusan generált visszaigazoló e-mailt. Ebben az esetben Önnek megrendelésének megismétlésére van szüksége. Legyen figyelemmel a legtöbbször előforduló hibákra, például arra, hogy biztosan a megfelelő e-mail címét adja meg rendeléskor és hogy az e-mail címéhez tartozó tárhely ne legyen megtelve, valamint a levelezőrendszere nem e a kéretlen reklámüzenetek közé sorolja az e-mailt.

A Felhasználó köteles ellenőrizni a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok és információk helyességét és amennyiben hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt késedelem nélkül, de legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell az Üzemeltető felé, a nem kívánt rendelések-, valamint a hibás rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelések feldolgozása minden munkanap 18:00-ig történik meg. Csak a 18:00 előtt beérkező megrendeléseket áll az Üzemeltető módjában úgy feldolgozni, hogy azokat a következő munkanapon át is tudja adni a futárszolgálat részére. Önnek természetesen bármilyen időpontban lehetősége van megrendelésének leadására, de amennyiben Ön a megjelölt időpont után adja le megrendelését, akkor megrendelése csak a következő napon kerül feldolgozásra, így csomagját az Üzemeltetőnek nagy valószínűséggel csak az azt követő munkanapon áll módjában a futárszolgálat részére átadni. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a 18:00 után beérkező megrendelések következő munkanapon történő feldolgozásáért és teljesítéséért.

A megrendelések általános teljesítési határideje a visszaigazolástól számított 1-6 munkanap. Ha a Felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor az Üzemeltető a Felhasználó általi felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában pedig legkésőbb a megrendelésnek Üzemeltetőhöz történő megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti termék(ek)et a Fogyasztó rendelkezésére bocsájtani. A megadott szállítási idő túllépése miatt az Üzemeltető a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja. A csomagküldő szolgáltató által okozott esetleges késésekért az Üzemeltető felelősséget nem tud vállalni.

Az Üzemeltető késedelme esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Üzemeltető a póthatáridőn belül sem teljesíti a megrendelést, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha az Üzemeltető a szerződés teljesítését megtagadta vagy ha a szerződést a Felek megállapodása szerint, illetve a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Az Üzemeltető minden esetben (akkor is, ha például a szállítás határideje tolódik) elektronikus úton értesíti Önt, hogy mikor tudja teljesíteni megrendelését.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében, akár a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül is. Ha az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni és a megrendelést részben vagy teljes egészében elutasítani. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Olyan megrendelés esetén, ahol a termék(ek) ellenértéke már a megrendelés jóváhagyásával egyidejűleg megfizetésre került, a megrendelés visszautasítását követően a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül visszatéríti az Üzemeltető a Vevő részére. E kötelezettség teljesítése az Üzemeltetőt nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.7 A kiszállítás módja

Közvetlenül az Üzemeltetőtől, személyes áruátvételre lehetőség nincsen. A Honlap felületén megjelenő termékek megrendelése minden esetben a webáruházi szoftveren keresztül történik, így azok csak is kizárólag online rendelhetőek meg. E-mailben, telefonon vagy bármilyen egyéb módon érvényes rendelés nem adható le.

A Webshopban leadott megrendelések Felhasználó által megadott címre juttatása érdekében az Üzemeltető a GLS futárszolgálattal történő kiszállítási lehetőséget biztosítja a Felhasználók részére.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
E-mail cím: info@gls-hungary.com
Honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home
Vevőszolgálat: +36 29 88 66 70
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Általános Üzleti Feltételek: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, normál munkaidőben kézbesíti a megrendeléseket.
A GLS futárszolgálat elkötelezett annak érdekében, hogy a megbízható csomagszállítást rövid határidőn belül teljesítse, így a megrendelt termék(ek) akár a futárszolgálatnak történő átadást követő napon vagy az arra rákövetkezendő napon kézbesítésre kerülhet(nek), tehát a megrendelések kiszállítása a legkedvezőbb esetben akár 2-3 munkanap alatt bekövetkezhet. Amikor a megrendelt áru átadásra kerül a futárszolgálat részére kézbesítés céljából, akkor az Üzemeltető értesítést küld Önnek e-mailben. Amennyiben valamilyen oknál fogva a kiszállítás határideje tolódik, az Üzemeltető minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. A csomagküldő szolgáltató által okozott esetleges késedelmekért az Üzemeltető felelősséget nem tud vállalni.

Megrendeléskor a Felhasználónak lehetősége van, hogy a Számlázási címtől eltérő Szállítási címet adjon meg. Szállítási címnek célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosítani tudja, hogy a megrendelt csomagját át tudja venni.

A GLS rugalmas szolgáltatásainak köszönhetően, a kiszállítás a Címzett rendelkezése alapján már akár az első kézbesítés előtt is módosítható. Így gyorsan és kényelmesen átveheti a megrendelt csomagját akkor is, ha közben megváltoztak a feltételek. Ez annak köszönhető, hogy az Üzemeltető a megrendelt és a csomagszállító szolgáltató részére összekészített csomagját, valamint a szállítási adatokat (melyek GLS futárszolgálat részére történő átadására Ön megrendelésének jóváhagyásával kifejezett hozzájárulását adta) az Ön e-mail címével és telefonszámával együtt átadja a GLS részére (az Üzemeltető által végzett adattovábbításokról bővebb információkat az Adatvédelmi Irányelvekben olvashat, mely folyamatosan elérhető közvetlenül a fő oldalról, vagy az alábbi linken keresztül: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek/.

Amikor a megrendelt áru átadásra kerül a futárszolgálat részére kézbesítés céljából, akkor értesítést küldünk neked e-mailben. Ezután a kiszállítás napján várhatóan felkeres a futarszolgalat és a futár megadja a csomagod várható 1-3 órás kézbesítési időintervallumát. Ha Ön úgy látja, hogy senki sem tudja átvenni a csomagot, választhat egy másik szállítási opciót.

A kiszállítás napján Ön megkapja második értesítő üzenetét, melyben a futár megadja a csomagjának várható 3 órás kézbesítési időintervallumát.

Amennyiben a Felhasználó a kézbesítési időszakban nem tartózkodik a megadott címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen és/vagy küld egy következő üzenetet, melyben található utasítások alapján Ön kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb második kézbesítési lehetőséget. A Felhasználónak lehetősége van a megadott telefonszámon keresztül is érdeklődni a futárszolgálatnál.

A futárszolgálat normál esetben kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetéseknek megfelelően. Azonban, ha (a Felhasználónak felróható okokból) a második kiszállítás is sikertelen, szükség szerint harmadszorra is kiszállítja a küldeményt, de csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó (figyelmen kívül hagyva az akciós és nem akciós összeghatárokat) a megrendelésének szállítási díjjal is terhelt ellenértékét átutalással az Üzemeltető részére kifizette és az az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra is került.

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni. A termék(ek) csomagolásán észlelt esetleges sérülés esetén a kiszállítást végző személy jelenlétében Jegyzőkönyv felvételét kérheti, máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat, sérüléseket. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. A szállítólevél aláírásával tehát a Felhasználó elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Utólagos, a futár távozása utáni, jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt az Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni! Az átvételt követően észlelt sérülésért a szállítmányozást végző cég és az Üzemeltető sem vállal felelősséget!

A küldemények csomagolási költsége külön nem kerül felszámításra, azt az Üzemeltető magára vállalja. Az Üzemeltető minden esetben megfelelő minőségű és a megrendelésben szereplő mennyiségű termék(ek)et helyez bele a csomagolás(ok)ba, mely(ek) a termék(ek) szállításkori védelmét szolgálják. A szállítást végző cég részére külsérelmi nyomoktól mentes csomagolású árut ad át, ezért a szállítás során bekövetkező sérülések megtérítéséért nem tartozik felelősséggel. A szállítás során bekövetkező sérülések megtérítése a szállító cég hatáskörébe tartozik. Így a szállítási sérülést átvételkor jelezze a szállító cégnek. Amennyiben nem így jár el, a sérülésből adódó károkat sajnos nem áll módunkban megtéríteni, mert későbbi bejelentéssel sem az Üzemeltető, sem a szállítást végző cég nem tud érdemben foglalkozni, hisz Ön átvételkor aláírásával igazolja, hogy sértetlen csomagot vett át.

6.8 A kiszállítások díjszabásai

A szállításért fizetendő díjakat jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza, illetve a vásárlási folyamat során, a szállítási mód választásakor a Honlap feltünteti ezeket. Az ott aktuálisan meghatározott szállítási díjak minden külön rendelkezés nélkül a jelen ÁSZF részeként kerültek meghatározásra. A szállítási díjak kiszámítása és kiszámlázása minden esetben a vásárlás napján hatályos, a Honlapon feltüntetett árak és esetleges kedvezmények figyelembe vételével történik. Előfordulhat, hogy a Honlapon időszakosan szállítási díjkedvezmények és akciók kerülnek meghirdetésre. Ezekről az akciókról bővebben a Webshop fő oldalán és/vagy a megrendelések alkalmával, valamint az Üzemeltető által működtetett Hírleveleken keresztül tájékozódhat. Az adott díjkedvezményeket általában Kuponkódok segítségével érvényesítheti a Felhasználó. A Kuponkódok felhasználásának szabályairól bővebb tájékoztatást a jelen Szabályzat „6.1.6 Érvényes kuponkódok felhasználása” című bekezdése nyújt.

Magyarország területén a kiszállítási díjak az alábbi bruttó árakon alakulnak:

A házhozszállítás díja a földszintig történő házhozszállítást foglalja magában.

Figyelem! Az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli a tekintetben, ha a fent említett automatikusan generált visszaigazoló e-mailek bármelyike azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert e-mail címét rosszul adta meg, tárhelye megtelt, illetőleg amennyiben azt a levelezőrendszere kéretlen reklámlevélnek (spam-nek) értelmezte vagy amennyiben a hiba akár az Üzemeltető, akár a Vevő internetszolgáltatójánál merült fel.

 

7. Megrendelés lemondása, át nem vett csomag

7.1 Rendelés lemondása téves megrendelés esetén

Amennyiben megrendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben az info@lookz.hu címen, írásban mondhatja le, bárminemű következmény nélkül, kizárólagosan a csomag feladása előtt. Amennyiben a megrendelését az Ön által kért módon az Üzemeltető nem tudja az Ön által elvárt idő alatt teljesíteni (pl. ideiglenes készlethiány, stb. miatt több hetet kellene várni az adott termék megérkezésére), a rendelést írásban, szintén következmények nélkül lemondhatja.

7.2 Át nem vett csomag, csomag újra kézbesítés

Minden alkalommal, amikor megrendelése alapján csomag kerül feladásra a futárszolgálatnak, megküldésre kerül Önnek a feladás napján egy a rendszer által automatikusan generált e-mail üzenet, mely tartalmazza a fontosabb információkat, többek közt a csomag várható érkezési napja is. Amennyiben két napon belül nem találkozik a szállítóval és értesítőt sem kap a postaládájába és a futárszolgálat sem veszi fel Önnel a kapcsolatot a csomag kézbesítésének vélhető céljából, úgy minél hamarabb érdeklődjön az Ügyfélszolgálatnál, vagy a gyorsabb ügyintézés céljából keresse fel az Üzemeltetőt a telefonos elérhetőségén. Az Üzemeltető elérhetőségeit megtalálja a jelen Szabályzat „2. Céginformációk, adatok” bekezdésében. Amennyiben az Üzemeltető elküldte Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön a futárszolgálat harmadik kézbesítési próbálkozása alkalmával sem vette át, a csomagot sajnos a szállító cég automatikusan visszaküldi az Üzemeltető címére.
Át nem vett csomag esetén a szállítási szolgáltatások díja a megrendelő személyére terhelhető. A csomag újraküldését kizárólag a megrendelés értéke és a szállítási szolgáltatás díjak előre utalását követően kezdeményezi újra az Üzemeltető. Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal is visszaérkezik a csomag, úgy az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az adott névre és címre a továbbiakban NE küldjön újra csomagot.
Amennyiben a megrendelt áru nem érkezik meg az ígért időben, úgy vegye fel az Ügyfélszolgálattal a kapcsolatot és az Üzemeltető utánajár a csomag honlétének.

 

8. 14 napos elállás – Tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról

Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet Ön szeretett volna, ekkor élhet az elállás jogával.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

A Felhasználó az elállási jogát a terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja (a nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a terméket átveszik).

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Felhasználó azon jogát, hogy a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darabnak kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Az elállási jog nem illet meg vállalkozást, azaz olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. Jogi személyek (Kft, Bt, Rt) és egyéni vállalkozások nem élhetnek az elállás jogával, az elállási jog a fogyasztókat illeti meg.

Az Üzemeltető kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön – mint Fogyasztó – nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, és nem illeti meg Önt az elállási jog, különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén:

A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, az Üzemeltető nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Az Üzemeltető a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; a különböző visszatérítési módok alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Az Üzemeltető nem köteles a Felhasználó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Üzemeltető által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn az Üzemeltető visszatérítési kötelezettsége.

A Felhasználó köteles az áru(ka)t és a hozzá(juk) tartozó eredeti számlá(ka)t indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Üzemeltető részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az Üzemeltető címén személyesen leadni. A Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A visszatérítést az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megrendelt terméket a Felhasználó átadhatja személyesen az Üzemeltető fenti adatai közt megjelölt bejelentett lakcímén, vagy visszajuttathatja postai úton és futárszolgálat segítségével is az Üzemeltető részére. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módjában az Üzemeltetőnek elfogadni.

A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítését az Üzemeltető érvényesítheti a Felhasználón! A Fogyasztó az áru(k) jellegének, tulajdonságainak, és funkcióinak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért vonható felelősségre. Az elállási jog nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotban kerülnek visszaküldésre az Üzemeltető részére, hogy azok új termékként történő értékesítése nem válik lehetővé.

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Üzemeltető fent említett elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Írásban történő elállás esetén elegendő az Elállási Nyilatkozatot megküldeni 14 napon belül. Írásban történő jelzést lehet tenni: e-mailben az info@lookz.hu elérhetőségen, ahol az e-mail mellékleteként kell a  kitöltött Elállási Nyilatkozatot megküldeni; valamint a Kapcsolat felvételi űrlap értelemszerű kitöltésével (mely ezen a weboldalon érhető el: http://lookz.hu/kapcsolat), az űrlap kitöltését követően lehet feltölteni az weboldalra a kitöltött Elállási Nyilatkozatot; továbbá Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként kell elküldeni a nyomtatott betűvel, olvasható módon kitöltött Elállási Nyilatkozatot. Csak az ily módon kitöltött jelzést fogadja el az Üzemeltető. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni azokat az Elállási Nyilatkozatokat, melyeket a külalak miatt nem tud elolvasni és amelyek tartalma ezáltal értelmezhetetlen. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon csak jelezhető az elállási jog érvényesítésének szándéka, de az nem minősül hivatalos nyilatkozattételnek. Ezt követően még írásos nyilatkozat tétel szükséges, a fent említett módozatok egyikeként.

A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül az Üzemeltető visszatéríti a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. http://njt.hu/doc

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. http://eur-lex.europa.eu/PDF

A Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti az Üzemeltetőt a jelen Szabályzat „2. Céginformációk, adatok” bekezdésében található elérhetőségek valamelyikén, továbbá a Kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével, ami ezen a weboldalon érhető el: http://lookz.hu/kapcsolat, vagy elektronikus üzenetet megküldésével az info@lookz.hu elérhetőségre.

Az elállási jog gyakorlásának a menete:

Ha Ön elállási jogát szeretné érvényesíteni, akkor az eljárás lebonyolítása érdekében Ön elfogadja a Webshop Üzemeltetője által meghatározott Adatvédelmi Irányelveket. Az Adatvédelmi Irányelvek folyamatosan elérhető az alábbi weboldalon keresztül: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek/.

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján – honlapról (vagy erre az elérhetőségre kattintva) letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával – gyakorolhatja.

Az Üzemeltetőnek csak kézzel aláírt Elállási Nyilatkozatot áll módjában elfogadni, így ha a postai úttól eltérő módozatú nyilatkozattételt választ, akkor az eredeti, aláírt nyilatkozat, másolt (szkennelt) példányát szíveskedjen az e-mail mellékleteként csatolni vagy a weboldalra feltölteni. A Honlapra .jpg vagy .pdf formátumú fájlként töltheti fel nyilatkozatát.

a) Amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó Elállási Nyilatkozatot az Üzemeltető fent említett elérhetőségeinek egyikére a fent említett módozatok formájában elküldeni.

b) Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi Elállási Nyilatkozatát írásban. Elállási szándékát jelezheti a Felhasználó telefonon is, de ez nem minősül hivatalos nyilatkozattételnek.

 

Elállási Nyilatkozat (MINTA):

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

A Szerződéskötés időpontja/árú átvételének időpontja: …………………………

A Rendelés azonosítója: ……………………….

A Fogyasztó neve: ……………………..

A Fogyasztó címe: ……………………………

Tudomásul veszem, hogy a visszaszállítás díja engem terhel. Kérem az áru vételárát a következő bankszámlaszámra átutalni:

………………………….

Alulírásommal igazolom, hogy a fent megadott adataim megfelelnek a valóságnak és hogy elfogadom a LookZ Webshop Üzemeltetője által meghatározott Adatvédelmi Irányelveket és az Általános Szerződési Feltételeket.

Kelt: ………………… , ……………………

A Fogyasztó aláírása: ……………..

 

A visszaküldés módja:

  1. Töltse ki az Elállási Nyilatkozat nyomtatványt, majd küldje el az Üzemeltető részére a megadott elérhetőségek egyikére. Ha a kitöltött nyomtatványt postai úton kívánja az Üzemeltető részére elküldeni, akkor lehetőségében áll a visszaszállítandó áruval egy küldemény részeként elküldeni az Elállási Nyilatkozatot, így elkerülve a felmerülő dupla postaköltséget.
  2. Csomagolja vissza a terméke(ke)t az eredeti doboz(uk)ba, vagy csomagolás(uk)ba. Csak hiánytalanul visszaküldött (saját dobozában, saját csomagolási anyagával, minden tartozékával) termék(ek) árát áll az Üzemeltető módjában visszafizetni! Ha nem fizet értékbiztosítást feladáskor, akkor különösen körültekintően járjon el csomagoláskor, hogy ne érje sérülés a termék(ek)et. Nem megfelelő csomagolásból eredően megsérült termék(ek) árát nem áll az Üzemeltető módjában visszafizetni.
  3. Vegye figyelembe, hogy a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket minden esetben Önnek kell megfizetnie. Utánvéttel terhelt csomagokat NE küldjön vissza, mert azokat nem áll az Üzemeltető módjában átvenni. Ilyen esetben a csomagot a szállító cégek automatikusan visszajuttatják Önhöz, és esetlegesen további költségeket számolnak fel rá, melyekért az Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik!
  4. Visszaküldési név: Gombkötő Balázs és cím: 5540 Szarvas, Akácos utca 12.

 

b) A visszaküldött termék megérkezése után a teljes vételárat és a rendeléskor megállapított szállítási költséget 14 napon belül az Üzemeltető visszautalja az Elállási Nyilatkozatban megadott bankszámlaszámra. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, az Üzemeltető azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

c) A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméke(ke)t és a hozzá(juk) tartozó eredeti számlá(ka)t az Üzemeltető címére késedelem nélkül, de legkésőbb Elállási Nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő szállítási költségeket.

Figyelem! A hiányosan visszaküldött termékeket (csomagolás is számít) nem tudja elállás jogával az Üzemeltető visszavenni. Amennyiben a hiányzó csomagolóanyago(ka)t megküldi, a pénzvisszafizetésnek nincs akadálya. Ha mégis hiányosan küldi vissza a terméket, úgy az elállás jogát nem tudjuk biztosítani, ekkor a termék visszaszállítási költsége is Önt terheli, ezen felül a termék vételára sem kerül visszatérítésre.

 

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének alkalmazásával készült.

Az Üzemeltető nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból (mindennapi használatból adódó kopás, elhasználódás) származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy durva, gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból vagy egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek, így például külső mechanikai hatások (ütés, karcolás, súrlódás) okozta sérülések, esetleges hiba kiküszöbölése érdekében végzett nem rendeltetésszerű javítás, módosítás vagy beállítás, ideértve a szűkítést vagy bővítést, stb.

Szavatossági szabályok kérdezz-felelek formában

9.1 Kellékszavatosság

9.1.1 Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Webshopot üzemeltető Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.1.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

9.1.3 Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Figyelem! A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok érvényesítése már nem lehetséges.

9.1.4 Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.5 Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webshopot üzemeltető Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2 Termékszavatosság

9.2.1 Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági- vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2 Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.2.3 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.4 Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.2.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

9.2.6 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika akkori állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3 Jótállás

9.3.1 Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Webshopot üzemeltető Vállalkozás jótállásra köteles.

9.3.2 A Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén az Üzemeltető jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

9.3.3 Mikor mentesül a Vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.4 Szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
Az Üzemeltető a forgalmazott termékeire a Ptk-ban és 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendeletekben foglaltak szerint 1 év jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a megrendelt termékek átvételének napjától kezdődik. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása. Az Üzemeltető és a Fogyasztó közötti adásvételi szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát, vagy akár csak nyugtát). A Fogyasztó elsődlegesen kijavítást követelhet, majd a Felek közötti tárgyalást és közös megegyezést követően kicserélést is kérhet. Az esetlegesen akciós feltételekkel megrendelt termékek esetén a Fogyasztó az eredeti feltételek (akciós csökkentett ár stb.) figyelembevételével jogosult a termék kicserélését kérni.

Nem érvényes a jótállás a termék nem rendeltetésszerű használatából, kezeléséből, tárolásából eredő hibák esetén. A jótállás a hibás termék által okozott másodlagos károkra nem terjed ki. Nem érvényes a jótállás, ha a szavatossági igény az adott szavatossági időn túl érkezett be. A szavatossági igény közlésének késedelméből eredő jogvesztésért a Fogyasztó a felelős. A vásárlástól számított hat hónapon belül a Vállalkozás csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így a Vállalkozás nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a Fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a megrendelő számára felismerhetőek voltak.

Ha Ön szavatossági igényét szeretné érvényesíteni, akkor az eljárás lebonyolítása érdekében Ön elfogadja a Webshop Üzemeltetője által meghatározott Adatvédelmi Irányelveket. Az Adatvédelmi Irányelvek folyamatosan elérhető az alábbi weboldalon keresztül: http://lookz.hu/adatvedelmi-iranyelvek/.

A szavatossági igények gördülékeny intézése érdekében keresse fel az Ügyfélszolgálatot, melynek legegyszerűbb és leggyorsabb módja a Kapcsolat felvételi űrlap megfelelő rovatainak kitöltése, ahol jelezheti az Üzemeltető részére a szavatossági eljárás lefolytatására való igényét. A Kapcsolatfelvételi űrlap elérhető ezen a weboldalon: http://lookz.hu/kapcsolat.

Ezután a szavatossági ügyintézés érdekében a Fogyasztó visszaküldi a terméke(ke)t és a hozzá(juk) tartozó eredeti számlá(ka)t az Üzemeltető címére. Visszaküldési cím: Gombkötő Balázs; 5540 Szarvas, Akácos utca 12. A termék(ek)hez kérem minden esetben mellékelje az eredeti számlá(ka)t és/vagy nyugtá(ka)t, valamint nagyon fontos, hogy a Hibabejelentő lapot is (letölthető innen vagy innen), amely tartalmazza a vevő adatait, a vásárlás időpontját, a megrendelés számát, a termék megnevezését, a hiba leírását, illetőleg hogy milyen címre juttassuk el a javított vagy cserélt terméket, továbbá ha a Felek úgy döntenek, jóváírás esetén milyen bankszámlaszámra kerüljön a megrendelés ellenértéke visszatérítésre. A Hibabejelentő lapot nyomtatott betűvel, olvasható módon töltse ki. Csak az ily módon kitöltött dokumentumot fogadja el az Üzemeltető. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni azokat a Hibabejelentő lapokat, melyeket a külalak miatt nem tud elolvasni és amelyek tartalma ezáltal értelmezhetetlen. Az Üzemeltetőnek csak kézzel aláírt Hibabejelentő lapot áll módjában elfogadni. Fontos, hogy a hibáról pontos leírást adjon, mert ez megkönnyíti a hibaelhárítást, illetve a javítást. A szavatossági igénnyel érintett termék(ek) Üzemeltetőhöz való visszajuttatásának költségét a Fogyasztónak kell megfizetnie. Az Üzemeltető nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Üzemeltető által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Kérjük, a csomagot értéknyilvánítással, ajánlott küldeményként adja fel az Üzemeltető nevére és címére. NE küldje vissza utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll az Üzemeltető módjában átvenni!  Ilyen esetben a csomagot a szállító cégek automatikusan visszajuttatják Önhöz, és esetlegesen további költségeket számolnak fel rá, melyekért az Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik!

A Vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést, esetleg a jóváírást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javított vagy kicserélt termék(ek) Fogyasztó belföldi címére történő visszaküldési költségét már az Üzemeltető magára vállalja. Amennyiben az adott típusú termék már nem elérhető vagy megszűnt, illetve ha a cserére vagy javításra nincs lehetőség, úgy a termék vételárát a Vállalkozás átutalja a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

Tehát a javított vagy cserélt terméket szállítási költség felszámítása nélkül visszaküldjük az Ön címére. Amennyiben azonban a terméket az Üzemeltető bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy megállapítja, hogy a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta és ezért a javítás, csere vagy a jóváírás nem végezhető el, akkor a visszaszállítás költsége is Önt terheli, feltéve ha Ön igényli a termék(ek) visszaszállítását.

A Fogyasztó bejelentett szavatossági igényéről, valamint a lefolytatott eljárás menetéről, eredményéről az Üzemeltető jegyzőkönyvet köteles elkészíteni, amelyből megállapítható továbbá a szerződéskötés (vásárlás) időpontja, a visszaküldött termékhez kapcsolódó hiba leírása is. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani (e-mailben küldi meg az Üzemeltető a Fogyasztó részére). A Vállalkozás a jegyzőkönyvet, az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére esetlegesen bemutatni.

Ha a Vállalkozás a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót. A Fogyasztó a szavatossági igényének elutasítása esetén békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségeit megtalálhatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán. NFL weboldala.

Felhívom figyelmét, hogy ha nem a fentiek alapján meghatározott módon folytatja le a szavatossági eljárást, esetleg nem tesz eleget a fent leírt követelmények egyikének vagy attól eltér, akkor az Üzemeltetőnek nem áll módjában az Ön szavatossági igényének eleget tenni.

 

10. A panaszügyintézés rendje, jogérvényesítési lehetőségek

A Webshop Üzemeltetője elkötelezett annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségek valamelyikén közölheti:

Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy az Üzemeltető a panaszról szintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 30 napon belül írásban jegyzőkönyv formájában megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját is a jegyzőkönyv részeként indokolja meg. A panaszokról felvett jegyzőkönyveket és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg az Üzemeltető, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben az Üzemeltető és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szervei:
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját ide kattintva találja meg. (http://www.nfh.hu/teruleti)

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a Fogyasztó lakóhelye, a Vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

Tájékoztatom, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával békéltető testületi eljárást is kezdeményezhet. A Fogyasztók számára a békéltető testület eljárásának választását jellemzően annak egyszerűsége, gyorsasága, költségkímélő jellege indokolja, amelyek alapján, különösen a kisértékű árucikkek esetében gyakori, hogy a Fogyasztók a bírói út helyett békéltető testülethez fordulnak.

Tehát, ha az Ön fogyasztói panaszát az Üzemeltető elutasítja, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. A Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;
2. A Fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét;
3. Ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;
4. A Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;
5. A Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;
6. A Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor;
7. A testület döntésére irányuló indítványt;
8. A Fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást is.
Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el (http://www.bekeltetes.hu)
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek)

 

Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendeletének célja, hogy az online kereskedelemben részt vevő Felek a vásárlással kapcsolatos vitás ügyeik rendezését bírósági tárgyalás nélkül kíséreljék meg.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Ennek érdekében az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

A portálon Ön és a Vállalkozó, akivel szemben panasszal kíván élni, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


(Általános Szerződési Feltételek letölthető PDF formátumban)